Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten, waarbij L&D Fabriek B.V. gevestigd te Nijmegen met inschrijfnummer KvK 86201522 partij is. Deze rechtspersoon wordt hierna genoemd L&D Fabriek.

2. Grondslag offertes

Offertes van L&D Fabriek zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever garandeert dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. L&D Fabriek zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Tijdsplanning

Als L&D Fabriek bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is van informatie, gegevens of medewerking van de opdrachtgever, is L&D Fabriek niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering, als die ontstaat doordat de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig zijn bijdrage vervult.

4. Personeel

L&D Fabriek kan veranderingen aanbrengen in de personele bezetting, die met de uitvoering van de opdracht belast is, als dat naar het oordeel van L&D Fabriek gewenst of noodzakelijk is. Daardoor mag echter de kwaliteit van de activiteiten niet verminderen, of de continuïteit van de opdracht in ongunstige zin voor de opdrachtgever worden beïnvloed.

5. Tarieven en kosten

De door L&D Fabriek aangeboden offerte bevat de tarieven van de opdracht en de daaraan verbonden kosten. L&D Fabriek hanteert voor de haar te verrichten werkzaamheden hetzij een fixed-price, dan wel een prijs op basis bestede tijd vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De door L&D Fabriek gehanteerde tarieven en offertebedragen zijn gebaseerd op een actueel prijspeil. Voor zover op basis van uitgebrachte offertes werkzaamheden door L&D Fabriek worden verricht later dan zes weken na datum van de offerte, behoudt L&D Fabriek zich het recht voor om zonder voorgaand overleg de gehanteerde tarieven en offertebedragen te verhogen voor de gevolgen van in de tussentijd opgetreden aantoonbare loonkostenstijgingen tot een maximum van 5 procent per jaar.

6. Betalingsvoorwaarden

De betaling van enige factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever meent dat het in rekening gebrachte factuurbedrag onjuist is, dan kan de opdrachtgever zijn bezwaren vóór de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan L&D Fabriek kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal L&D Fabriek een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. L&D Fabriek zal aan de opdrachtgever schriftelijk de uitkomst van haar onderzoek kenbaar maken. L&D Fabriek factureert haar werkzaamheden en de aan de opdracht verbonden kosten om de 14 dagen.
Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,-.

7. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Een dergelijke wijziging met de daaruit voortvloeiende prijsmutatie bindt partijen eerst nadat zij schriftelijk is overeengekomen.

8. Financiële zekerstelling

L&D Fabriek heeft het recht van haar opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de betaling van de opdracht, waaraan L&D Fabriek op dat moment werkzaam is, als de opdrachtgever getroffen wordt door een conservatoir of executoriaal beslag, dat ten laste van opdrachtgever gelegd wordt. Als de opdrachtgever desgevraagd de betreffende zekerheid niet kan of wil verschaffen, heeft L&D Fabriek het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en worden alle vorderingen van L&D Fabriek op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Voorts is opdrachtgever gehouden de volledige prijs voor de opdracht aan L&D Fabriek te vergoeden. Indien er geen sprake is van een vaste prijs (fixed price) heeft L&D Fabriek aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen te vergoeding rekening houdende met de door L&D Fabriek gereserveerde uren voor de opdracht.

9. Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle door L&D Fabriek vervaardigde producten intellectueel eigendom van L&D Fabriek en wordt dit eigendom niet overgedragen bij levering van het product. Als partijen zijn overeengekomen dat het intellectuele eigendom van een bepaald product aan de opdrachtgever wordt overgedragen, blijven alle met dat product verband houdende ideeën, kennis, principes, methoden, technieken en modellen bij L&D Fabriek. Het staat L&D Fabriek vrij deze, op welke wijze dan ook, te gebruiken en te hanteren mits niet resulterend in een product dat volstrekt identiek is aan het betreffende geleverde product.

10. Geheimhouding

L&D Fabriek is gehouden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. L&D Fabriek zal in het kader van de opdracht alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L&D Fabriek aan derden geen mededeling doen over de aanpak van L&D Fabriek, haar werkwijze en dergelijke, en zal evenmin correspondentie tussen partijen aan derden ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid

L&D Fabriek is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet inachtnemen door L&D Fabriek van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de opdrachtgever redelijkerwijze mocht vertrouwen. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag c.q. de prijs, welke L&D Fabriek voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen met een maximum van EUR 100.000 . Als de opdracht nog niet voltooid is, geldt ter zake het totale factuurbedrag van de tot dat moment in rekening gebrachte en betaalde werkzaamheden.
L&D Fabriek heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) met een maximale dekking ad. €2.000.000,00 en kan vóór aanvang van deze Overeenkomst aan opdrachtgever inzage verlenen in de originele verzekeringsbescheiden en daarvan een afschrift aan opdrachtgever verstrekken.
Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon bekend is geworden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Cookies
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden.